Projekt ERGO WORK je nastal iz potrebe po novem znanju, metodah in pristopih za zagotavljanje enakih možnosti za invalide na področju vključevanja na trg delovne sile. Medtem ko so strokovnjaki iskali rešitve, so prišli do spoznanja, da je problem potrebno obravnavati v okviru širše zveze visokošolskih organizacij in podjetij in ne le na področju zaposlovanja.

 

Partnerji projekta so izvedli preliminarno analizo v državah partnericah (Slovenija, Poljska, Velika Britanija, Italija, Španija in Belgija). Analiza zbranih podatkov je opozorila na naslednje probleme in potrebe:

 

  1. 1. Pomanjkljivo sodelovanje med visokim šolstvom in podjetji na področju ergonomije v splošnem smislu, še posebej za namene zadovoljevanja potreb invalidov na delovnem mestu;
  2. 2. Pomanjkanje vsebin, modulov, pristopov in specifičnih znanj na področju ergonomije in oblikovanja delovnih mest za invalide;
  3. 3. Pomanjkanje enakih možnosti za invalide pri zaposlovanju: a.) zaradi pomanjkanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest za invalide, ki bi se odzivala na potrebe invalidov in b.) pomanjkanje zavedanja delodajalcev o potencialih invalidov in njihovi uspešnosti s pomočjo ergonomsko oblikovanih in prilagojenih delovnih mest.

 

V času trajanja projekta ERGO WORK bomo naslovili vse zgoraj naštete izzive zato, da bi vzpodbudili kreacijo najprimernejših delovnih mest za vse osebe, ne glede na njihove omejitve ali posebne potrebe.

 

Poglobljena analiza v partnerskih državah: skozi poglobljeno analizo bodo ključni deležniki pridobili novo znanje o potrebah ciljnih skupin.

 

Učni načrt ergonomija – dopolnilni moduli: na osnovi podatkov, ki jih bomo pridobili s poglobljeno analizo, bo učni načrt ergonomija izboljšan z inovativnimi učnimi pristopi in moduli, ki še ne obstajajo za specifične potrebe invalidov in združujejo različne panoge v multidisciplinarnem pristopu (“Nove spretnosti za nova delovna mesta”). Širok spekter različnih potreb invalidov kot posameznikov in pomanjkanje časa bosta verjetno naša dva največja izziva, s katerima se bomo spopadali.

 

Zagotavljanje pogojev za pilotne projekte in izvedba pilotnih projektov: inovativne učne vsebine in moduli bodo testirani skozi inovativen pristop štirih multidisciplinarnih skupin, ki jih bodo sestavljali študenti, profesorji/akademiki in zaposleni v podjetjih. Te multidisciplinarne skupine bodo tesno sodelovale z invalidi. Prav tako pa si bomo prizadevali, da bomo novi model sodelovanja med visokim šolstvom in podjetji implementirali tudi v prihodnosti.

 

Promocijska kampanja in diseminacijski načrt: Evalvacijo pilotnih projektov bomo razširjali na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni v različnih partnerskih jezikih skozi spletno stran, elektronska promocijska gradiva, evropske mreže (EASPD, INFAD), e-novice, medijske objave in z zaključno mednarodno konferenco. Izziv, s katerim se srečujemo, je doseči največji možni krog javnosti.

 

Koriščenje rezultatov in strategija vzdržnosti: Največji izziv za nas bodo prizadevanja in kreativnost, s katerimi bomo dosegli, da se bodo inovativne rešitve na področju ergonomskega oblikovanja delovnih mest za invalide resnično obdržale v realnem poslovnem okolju tudi po koncu trajanja projekta. Projektni partnerji bodo kontinuirano iskali rešitve, ena izmed njih pa bo prav gotovo ERGO WORK e-platforma kot orodje za izmenjavo znanj in izkušenj. Priporočila za oblikovalce politik bodo vključevala tudi povabilo drugih evropskih držav, da prav tako uporabijo inovativne rezultate projekta.