“ERGO WORK – Povezovanje visokega šolstva s podjetji za nove možnosti ustvarjanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest” je evropski projekt, financiran s strani Evropske komisije, v okviru programa Vseživljenjskega učenja, podprograma Erasmus. Namen projekta je izboljšati ergonomsko oblikovanje delovnih mest za invalide.

 

Projekt bo promoviral znanje, spretnosti in socialno vključevanje z namenom, da bi omogočil smiselne prilagoditve delovnih mest za vse zaposlene, vključujoč invalide. “Socialna kohezija” je eden od sedmih ciljev strategije Evropa 2020. Trg delovne sile lahko bistveno pridobi z večjim vključevanjem invalidov. Multidisciplinarno področje ergonomije lahko pri tem pomaga in podpira socialno vključevanje z izboljšanim oblikovanjem in prilagoditvami delovnih mest tako, da bi le-ta ustrezala različnim potrebam.

 

Trenutno izobraževalni programi in pristopi pri poučevanju ergonomije za vključevanje invalidov ne vključujejo povezovanja in izmenjave znanja med študenti, akademsko sfero, šolami, sistemi poklicnega izobraževanja in podjetji. Obstaja pa potencial za bolj poglobljeno sodelovanje in bolj učinkovito izobraževanje o ergonomiji, ki se odraža tudi v zaposlovanju invalidov.

 

Projekt ERGO WORK naslavlja naslednja tri ključna področja:

 • vzpodbujanje sodelovanja med visokim šolstvom in podjetji (“Trikotnik znanja”),
 • izboljšanje učnih metod in vsebin na področju ergonomije za boljše kompetence, spretnosti in veščine študentov na strokovnem področju (“Nove spretnosti za nova delovna mesta”),
 • enake možnosti pri zaposlovanju, univerzalno oblikovanje in kakovost delovnega okolja za zaposlene, vključno z invalidi (“Socialna kohezija”).

 

Ključne ciljne skupine projekta so:

 • študenti,
 • akademiki,
 • invalidi,
 • gospodarstvo/podjetja/delodajalci.

 

Razlogi za izvedbo projekta:

 • pomanjkljivo sodelovanje med visokim šolstvom in podjetji na področju ergonomije v splošnem smislu, še posebej za namene zadovoljevanja potreb invalidov na delovnem mestu;
 • pomanjkanje vsebin, modulov, pristopov in specifičnih znanj na področju ergonomije in oblikovanja delovnih mest za invalide;
 • pomanjkanje enakih možnosti za invalide pri zaposlovanju: a.) zaradi pomanjkanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest za invalide, ki bi se odzivala na potrebe invalidov in b.) pomanjkanje zavedanja delodajalcev o potencialih invalidov in njihovi uspešnosti s pomočjo ergonomsko oblikovanih in prilagojenih delovnih mest.

 

Dolgoročni cilj projekta ERGO WORK, ki je usklajen s 27. členom Konvencije ZN o pravicah invalidov, je postavitev temeljev za sistemsko in trajno sodelovanje med visokim šolstvom in podjetji ter drugimi relevantnimi deležniki na področju ergonomije za invalide, in sicer z namenom vzpodbujanja ustreznih prilagoditev delovnih mest za invalide.

 

Partnerstvo:

 • 10 partnerjev, 45 strokovnjakov iz šestih držav EU (Slovenija, Poljska, Velika Britanija, Italija, Španija, Belgija)

 

Trajanje projekta:

 • 24 mesecev (1.10.2013 – 30.9.2015)