S ciljem izboljšati zaposlitvene možnosti skozi izobraževanje o ergonomiji, projekt ERGO WORK zasleduje naslednje cilje:

 • izboljšanje sodelovanja med visokim šolstvom in podjetji (“Trikotnik znanja”),
 • izboljšanje učnih metod in vsebin na področju ergonomije za boljše kompetence, spretnosti in veščine študentov na strokovnem področju (“Nove spretnosti za nova delovna mesta”),
 • enake možnosti pri zaposlovanju, univerzalno oblikovanje in kakovost delovnega okolja za zaposlene, vključno z invalidi (“Socialna kohezija”).

 

Glavni cilji projekta so:

 • analiza obstoječih učnih načrtov na področju ergonomije in univerzalnega oblikovanja v partnerskih državah;
 • analiza pristopov različnih podjetij, interesov in potreb glede zaposlovanja in organizacije delovnih mest za invalide;
 • posodobitev in nadgradnja obstoječih učnih načrtov na področju ergonomije v Sloveniji in na Poljskem s petimi dodatnimi moduli (4 glede potreb invalidov, 1 na temo managementa univerzalnega oblikovanja);
 • priprava priporočil za multidisciplinarni učni načrt na področju ergonomije;
 • oblikovanje štirih multidisciplinarnih skupin, sestavljenih iz študentov, profesorjev in predstavnikov podjetij z namenom sodelovanja na konkretnih produktih, oblikovanja delovnih programov in delovnih mest za invalide;
 • izvedba dveh pilotnih projektov v Sloveniji z namenom razvoja novih proizvodov in novih delovnih programov za namenom zagotavljanja novih delovnih mest za invalide (v dveh partnerskih podjetjih in pri enem pridruženem partnerju);
 • izvedba vsaj dveh pilotnih projektov na Poljskem z namenom reorganizacije obstoječih delovnih mest na človeku prijazen in ergonomičen način, prilagojen za invalide (v dveh partnerskih podjetjih in dveh podjetjih izven partnerstva);
 • izvedba intenzivne diseminacijske in promocijske kampanje, še posebej med podjetji z namenom promocije izmenjave znanj na področju ergonomije in univerzalnega oblikovanja, sodelovanja med visokim šolstvom in podjetji, študentov kot bodočih strokovnjakov na področju invalidom prilagojenega oblikovanja delovnih mest in zaposlovanja.

 

Dolgoročni cilj projekta ERGO WORK, ki je usklajen s 27. členom Konvencije ZN o pravicah invalidov, je postavitev temeljev za sistemsko in trajno sodelovanje med visokim šolstvom in podjetji ter drugimi relevantnimi deležniki na področju ergonomije za invalide, in sicer z namenom vzpodbujanja ustreznih prilagoditev delovnih mest za invalide.

 

Valorizacijski načrt in načrt vzdržnosti zasledujeta zgoraj naštete dolgoročne cilje in naslavljata relevantne ključne deležnike na strokovnem področju na evropski in nacionalni ravni z namenom prispevanja k uveljavitvi bolj interdisciplinarnih učnih načrtov s področja ergonomije v državah Evropske unije, kakor tudi z namenom doprinosa k večjemu številu prilagojenih delovnih mest.