Projekt ERGO WORK wyrósł z potrzeby pozyskania wiedzy dla stworzenia nowych metod i podejścia do problemu jednakowych szans i włączenia osób niepełnosprawnych do rynku pracy. Eksperci, szukając rozwiązań, doszli do wniosku, że ten problem powinien być badany i adresowany do szerszego grona zainteresowanych organizacji współpracujących z uczelniami wyższymi, a nie tylko do tych funkcjonujących w obszarze zatrudnienia.

 

Partnerzy przeprowadzili wstępną analizę w swoich krajach: Słowenii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii i Belgii, która wskazała na następujące braki:

  1. 1. Brak kooperacji między uczelniami a biznesem w dziedzinie ergonomii w ogóle, a w szczególności odnośnie potrzeb osób niepełnosprawnych;
  2. 2. W programach kształcenia z zakresu ergonomii brak specyficznych treści, modułów i kształtowania podejścia dotyczących równych szans w miejscu pracy dla osób niepełnosprawnych + brak ekspertów posiadających wiedzę z zakresu ergonomii dla osób niepełnosprawnych;
  3. 3. Brak równych szans dla osób niepełnosprawnych spowodowany: a) brakiem ergonomicznych miejsc pracy odpowiadających potrzebom osób niepełnosprawnych, b) brakiem świadomości pracodawców odnośnie wydajności ergonomicznych miejsc pracy zaadaptowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Realizując projekt ERGO WORK zmierzymy się z tymi wyzwaniami, tak żeby stymulować tworzenie najbardziej adekwatnych miejsc pracy dla wszystkich, bez względu na niepełnosprawność lub szczególne potrzeby.

 

Pogłębiona analiza w krajach partnerów: Dzięki pogłębionej analizie główni interesariusze uzyskają wiedzę o potrzebach grup docelowych.

 

Program kształcenia w zakresie ergonomii – moduły uzupełniające: Bazując na pogłębionej analizie, program kształcenia w zakresie ergonomii zyska bardziej interdyscyplinarny charakter i zostanie wzbogacony o innowacyjne treści i moduły, które do tej pory nie występowały, szczególnie dotyczące zagadnień specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych (“Nowe umiejętności dla nowych zawodów” - New Skills for New Jobs”). Duża różnorodność potrzeb osób niepełnosprawnych i brak czasu będą prawdopodobnie naszym głównym wyzwaniem w tym obszarze.

 

Tworzenie warunków dla Projektów Pilotażowych i ich implementacja: Innowacyjne treści nauczania będą testowane w nowatorski sposób. Cztery multidyscyplinarne grupy złożone ze studentów, wykładowców i pracowników firm opracują Projekty Pilotażowe, ściśle współpracując z osobami niepełnosprawnymi. Naszym celem jest stworzenie nowego modelu współpracy uczelni z biznesem także w przyszłości.

 

Kampania promocyjna i plan rozpowszechniania informacji o projekcie: Informacje o projekcie i jego ocena będą publikowane na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim w sześciu językach partnerów, przy użyciu strony internetowej, materiałów e-promocji, europejskiej sieci (EASPD, INFAD), e-newsletterów, innych mediów (prasa, radio, telewizja), finałowej Międzynarodowej Konferencji. Naszym wyzwaniem będzie dotarcie do możliwie najszerszej publiczności.

 

Wykorzystanie i plan zrównoważenia: Największym naszym wyzwaniem będzie upewnienie się, że innowacyjne rozwiązania i ergonomiczne projektowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych utrzymają się, kiedy projekt zostanie już zakończony. Partnerzy projektu będą w dalszym ciągu poszukiwać rozwiązań i wykorzystywać ERGO WORK e-platformę jako instrument przekazywania wiedzy i wymiany informacji. Zostaną utworzone rekomendacje dla polityków i odpowiednich instytucji zachęcające ich do wykorzystania innowacyjnych wyników projektu w krajach europejskich.