Mając na celu poprawę szans zatrudnienia poprzez edukację w zakresie ergonomii w odniesieniu do osób niepełnosprawnych projekt ERGO WORK zamierza:

 • Poprawić współpracę między uczelniami a biznesem(“Trójkąt Wiedzy” - Knowledge Triangle”),
 • Wzbogacić treści i metody kształcenia w zakresie ergonomii, po to, żeby uzyskać nowe kompetencje i umiejętności w tym obszarze (“ Nowe Umiejętności dla Nowych Zawodów” –„New Skills for New Jobs”),
 • Wspierać jednakowe szanse zatrudnienia, projektowanie uniwersalne i wysokiej jakości środowisko pracy dla wszystkich, włączając w to osoby niepełnosprawne (“Społeczna Spójność” -“Social Cohesion”).

 

Głównymi celami projektu są:

 • Analiza obecnych programów nauczania w zakresie ergonomii I projektowania uniwersalnego w krajach partnerskich:
 • Analiza stosunku firm odnośnie ich zainteresowania zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i organizowania dla nich miejsc pracy;
 • Unowocześnienie programów nauczania w zakresie ergonomii w Polsce i Słowenii przez dodanie pięciu modułów suplementarnych (cztery dotyczące specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych i jeden z zarządzania projektowaniem uniwersalnym);
 • Przygotowanie rekomendacji dla multidyscyplinarnego programu nauczania w dziedzinie ergonomii;
 • Stworzenie 4 Multidyscyplinarnych group składających się ze studentów, wykładowców I pracowników firm, pracujących wspólnie nad stworzeniem konkretnego produktu, zaprojektowania programu pracy, zaprojektowania miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych;
 • Wdrożenie 2 Pilotażowych Projektów w Słowenii dotyczących rozwoju nowych produktów i nowych programów pracy oraz miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ( w dwóch firmach partnerskich i jednej współpracującej z partnerami);
 • Wdrożenie co najmniej 2 Pilotażowych Projektów w Polsce dotyczących reorganizacji obecnych miejsc pracy w sposób ergonomiczny, zaadoptowanych także dla osób niepełnosprawnych (w dwóch firmach partnerskich i dwóch współpracujących z partnerami);
 • Prowadzenie intensywnej kampanii promocyjnej i upowszechniającej informacje o projekcie, szczególnie wśród firm, ażeby promować wiedzę i wymianę doświadczeń w dziedzinie ergonomii i projektowania uniwersalnego, kooperację uczelni z biznesem, przygotować studentów jako przyszłych ekspertów w tym obszarze, organizować miejsca pracy zaadaptowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wspierać ich zatrudnianie.

 

Długoterminowy cel, pozostający w zgodzie z Artykułem 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej praw osób niepełnosprawnych, jest położenie podwaliny pod systematyczną, zrównoważoną współpracę pomiędzy Uczelniami i Biznesem oraz innymi odpowiednimi interesariuszami w zakresie ergonomii dla osób niepełnosprawnych, tak żeby wspierać racjonalną adaptację w pracy.

 

Projekt będzie realizować cel długoterminowy poprzez waloryzację oraz kampanię na rzecz zrównoważenia skierowaną do polityków i instytucji europejskich i krajowych, ażeby przyczynić się do wprowadzenia bardziej multidyscyplinarnego programu kształcenia w dziedzinie ergonomii w krajach europejskich, co przyczyni się do wzrostu liczby zaadaptowanych miejsc pracy.